Reklam
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz
Özel İndirimli Ödeme Fırsatlarını Kaçırmayınız!
Reklam vermek için tıklayınız!!
TASARRUF KAZANÇ CETVELİ
  • Yıl
  • Ay
  • Gün
  • Marka
  • 1 Paket Ücreti
  • Hesapla
Sözleşme Taslağı
BGDBGB.COM , ÇÖZÜM ORTAĞI ANLAŞMALI EĞİTİM KURUMU, SBE EĞİTMENİ ve YENİ ÜYEMİZ ARASINDA DÜZENLENMİŞ EĞİTİM – İŞ / GELİR MODELİ SÖZLEŞMESİ Tanımlar SBE : Sigarayı Bırakma / Bıraktırma Eğitimi bgdbgb.com : (BirGünDeğilBuGünBırak) Sigarayı bırakma eğitimi sayesinde tiryakilere tek gün 8 saatte sigarayı bıraktırmayı ve bunu yaparken de ödedikleri ücretin KDV hariç tutarını sigarayı bırakmamışsa iade etmeyi, bu süreçte sigarayı bıraktırdığı tiryakilere getireceği yeni tiryakilerin kayıtları/ödemeleri sayesinde onların ödemelerinden 2 ön sıra halinde pay vererek ek gelir elde etmelerini sağlamayı taahhüt ve kabul eden dolaylı yolla vergi mükellefliği oluşturmuş web ortamında yer alan sanal varlık Üye / Yeni Üye : Bu sözleşmeyi kabul etmiş Sigara Tiryakisi veya Sigara tiryakilerini bgdbgb.com a dolayısıyla da SBE ‘ye getirmeyi hak etmiş sigara kullanmayan 18 yaşından gün almış gerçek kişi İstisna Üye : Sigara Tiryakisi olmadığı halde tiryakilerin sigarayı bırakmalarına aracı olmak isteyen ve bu yolla ek gelir elde etmeyi kabul etmiş gerçek yada tüzel kişi Tiryaki : Sigara içmeye devam ederken sigarayı bırakmayı isteyen ve SBE ‘ye katılacak - üyelik işlemlerini tamamlamış - kişi Çözüm Ortağı Kurum: Vergi mükellefi olan karşılıklı alarak mutabakata vardığımız bir eğitim kurumu ( Örneğin ; kişisel gelişim merkezi , koçluk merkezi… ) Ref1 : Kendisi üye olduktan sonra herhangi bir yeni üyeyi bgdbgb.com a üye yapmış gerçek yada tüzel kişi ( Tiryaki olma / Tiryaki olmama durumları ayrı ayrı aşağıda açıklanmıştır ) Ref2 : Ref1 ‘in bgdbgb.com ‘a üye yaptığı herhangi bir üye Ref1 ‘in referansının kim olacağını veya hangi kurum ID ‘sine bağlanacağını tayin etme yetkisi bgbbgb.com adına sadece Selim DUDU’ ya aittir. Yukarı yönlü bir karar olacağı için üye gelirini etkilemeyecektir. Ödeme Günü: SBE ‘ye katılmış ve ücret iadeleri yapılmamış dolayısıyla ödediği ücreti KDV Hariç olarak bgdbgb.com un o ayki kasasına intikali sağlanmış tutardaki pay dağılımının yapılmasının ardından ödemenin gerçekleşeceği gün ( Her ayın resmi tatile denk gelmemiş ilk 3 gününden herhangi biri ) Üyeliği devam edenlere ödemesi bgdbgb.com tarafından - sitemizden görebildikleri ve hak ettikleri toplam ödeme / SBE ‘lerden elde edilerek kasaya intikali sağlanmış gelirden kendi hak ettikleri tutar olarak - ödeme günü aksatılmadan yapılacaktır. Kayıtlı hesaplarına para transferi geciktirilmeden sağlanacaktır. Ref1 ve Ref2 birer ID ( bgdbgb.com kurumsal kimlik no ) aldıkları anda bu numara / kod değişmez, değiştirilemez. SBE aksi belirtilmemişse internet ortamında ve online yapılacaktır. Tek gün – 8 saat sürecektir. (SBE’ nin çözüm ortağı olarak anlaştığımız kurumların salonlarında Covid-19 tedbirleri çerçevesinde uygun görülmediğinden dolayı henüz gerçekleştirilmemesi kararı alınmıştır.) Üyelik esnasında web sitemize ve gelir modelimize üye olacak kişi bu sözleşmede yazan şartları kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme online tutanağı sözleşme taraflarınca müştereken imzalanmış sayılmaktadır. Üyelik işlemi esnasında doldurulması zorunlu boşluklara girilen bilgilerin doğru olduğunu ilgili üye taahhüt ve kabul eder. Bilgilerinde yanlışlık olduğu anlaşılmış üyelerin üyelikleri derhal iptal edilir. Bu durumun geç anlaşılmış olması durumunda ödenmemiş o aya düşen gelirleri ve Referans zincir halkası kopacağından kendisine gelir sağlamış ya da sağlayacak olan üye tiryakilerin gelecekte elde edecekleri gelirler direkt olarak bgdbgb.com ‘a geçecektir. SBE ‘ye katılmış herhangi bir tiryaki üyemizin sigarayı bırakmadığını yazılı şekilde beyan ederek ücret iadesi ( KDV iade edilmemektedir ) talep edebilmesi için gerekli şart, eğitimin tüm süresine katıldığını ispat edebilmiş olmasıdır. Bu ispat 8 saat sürecek SBE nin her saatinin herhangi bir dakikasına denk gelebilecek, ekrandan verilen 1’ er adet ( toplamda 8 adet ) şifreyi dilekçesinde doğru belitmiş olması ile sağlanır. Bu şifrelerden en az beşini doğru bir şekilde dilekçesine yazmamış tiryakiye SBE eğitim ücreti iadesi yapılmaz. Bu dilekçeyi tiryaki, SBE biter bitmez vermek zorundadır. Tiryaki eğitim ücreti iadesinin sözleşmede belirtilen şartlarda yapılacağını kabul eder. Tiryaki yaptığı bir ön kaydı eğitime 48 saat kalana kadar kesin kayda dönüştürmek zorundadır. Kesin kayıt esnasında SBE ücretini online ödemesi gerekmektedir. Bu nedenle bu ödeme gerçekleşmemiş olacağından yaşanacak gecikme ile tiryaki eğitime katılma hakkını kaybeder. Bir üye tiryaki SBE ‘ ye katılımı için yaptığı ön kaydı ( Tek gün – 8 saat süren Sigarayı Bırakma Online Eğitimi ) kesin kayda çevirmişse bu eğitime katılması zorunludur. Herhangi bir sebepten katılamayacaksa eğitime 24 saat kala ya kendisi bgdbgb.com ‘un web sitesinden iptal eder ya da bir dilekçe ile bunu talep eder ve bgdbgb.com bu iptali onun yerine gerçekleştirir. Aksi taktirde mazeretsiz katılamamış olacağı için ücret iadesi talebi hakkını kaybeder. 18 yaş altı tiryakilerin SBE’ye katılımları yasal olarak sorun yaşanmaması adına henüz uygun görülmemektedir. 18 yaş altı tiryakiler sistemimize ve web sitemize üye olamazlar, bir üyeye referans olamazlar, bgdbgb.com’dan herhangi bir yolla gelir elde edemezler. SBE Eğitim Ücreti; çözüm ortağı olarak ilgili eğitime seçilmiş kurumlara göre değişiklik gösterebilirse de kendi içinde sabit olup her katılımcı için eşittir. “A” Tiryakisinin Referansı “B”; “B” tiryakisinin de Referansı “C” tiryakisi olsun. Bu durumda A ‘nın B ve C ye ne kadarlık ödeme payı aktaracağı ilgili eğitim için belirlenmiş olup net TL değeri bgdbgb.com tarafından açıklanır. Örneğin 600 TL + KDV tutarındaki bir eğitim ücretinde 600 x 0.18 = 108 TL lik kısım ilgili çözüm ortağı kuruma verilir, devlete KDV bedeli olarak ödenmek üzere. A tiryakisi onu bize kazandıran B ‘ye 100 TL; B’yi bize kazandıran C’ ye ise 50 TL ‘lik kısmın ödediği ücretten pay şeklinde aktarılmasını kabul eder. SBE ‘ye katılmış herhangi bir tiryaki kendisini referans göstermiş ve kendisini referans göstereni referans göstermiş iki tiryaki haricinde yatayda ve dikeyde sıra olarak haricen hiçbir tiryaki için ödeme payı almayı hak ve arz edemez. A, B, C veya başka herhangi bir Tiryakinin ödediği ücretin kalan kısmının bgdbgb.com’a ve ilgili çözüm ortağı kuruma hangi oranda ödeneceği konusunda bgdbgb.com açıklama yapmak zorunda değildir. Bu durum bgdbgb.com ile o eğitim için çözüm ortağı olmuş vergi mükellefi kurum ve eğitmen arasında karşılıklı olarak varılmış bir gizli anlaşma neticesinde karara bağlanmıştır. Herhangi bir ödemede 2 sıra referansa yapılan pay aktarımı haricindeki kalan ödeme miktarının pay aktarımında 3 adet hak talebi sahibi vardır. Bunlar : bgdbgb.com , İlgili Vergi Mükellefi Olan Çözüm Ortağı Anlaşmalı Kurum, Sigarayı Bıraktıran Eğitmen’ dir. Gelir hesabında pratik yolun sloganı söyledir : Çok pay Ref1 ‘e, az pay Ref2 ye öde! Sizi bize getirene çok pay, o payı ödediğiniz kişiyi bize getirene az pay ödersiniz. Üstteki örneği daha daha kolay anlamak için sanal anlamda sizi getirene baba, babanızı getirene dede derseniz babaya 100 TL dedeye 50 TL ücretten pay transfer etmiş olacaksınız ve bu zincir hep böyle devam edip gidecek. Her üye için geçerli olacak. Bu network’te sadece 2 adet ön sıranız olacak size gelir sağlayan ve bunula da sınırlı kalacak! Bu modele saadet zinciri demeyeceğiz, sağlık zinciri diyeceğiz. Bu sayede tiryakiler bugüne kadar sigaraya ödedikleri parayı geri kazanma fırsatını elde etmiş olacaklar. ( bgdbgb.com … Sigara konusunda Dünya’da ilk kez… Bırak / Bıraktır / Bırakılmasına Aracı Ol / Gelir Elde Et ) SBE ücret iadesi; eğitimin tamamlandığı günün ertesi günlerden resmi tatil olmayan ilk hafta içi gününün mesai bitimine kadar yapılır. SBE ücret iadesi çözüm ortağı yasal vergi yükümlülüğü olan kurumun devlete ödemesi gereken pay olan KDV ( Katma Değer Vergisi - “%18” ) yi iade etmez. Bu KDV kısmı ilgili kurumca devlete ödenmiş olacaktır. Bir üyemiz SBE ‘ye katılıp sigarayı bırakmamışsa başka bir eğitime katılmadan ücretini iade almamayı seçebilir. Bu konuda sakınca görülmez. Bununla birlikte tiryaki dilerse sadece 1 kez daha o yıl içinde başka bir eğitime ücretsiz yeniden katılabilecektir. Bu istisnai durumu tüm üyelerimiz kabul etmiş sayılır. Herhangi bir üye tiryakimizin içinde bulunduğumuz yılın ilgili ayında gerçekleşmiş SBE’ler neticesinde elde ettiği gelir, doğru biçimde beyan ettiği IBAN ‘a takip eden ayın resmi tatile denk gelmemiş ilk 3 günü içinde ödenir. Üyelerimiz kendi ad ve soyadlarına açılmış banka hesap numaralarını doğru girmelidirler. Aksi taktirde yatırılmayan ödemelerden hak talep edemezler. Bu hesap numaraları asla 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır. bgdbgb.com ; herhangi bir SBE için katılımcı sayısı ve Tiryaki ad-soyad bilgilerini paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder. Tiryaki; SBE’ ye en az 24 saat (1 Gün) kala ya kendi iptal etmemiş veya bgdbgb.com ile iletişime geçmeyerek iptal talebinde bulunmamışsa ücret iadesi hakkını kaybeder. Ödediği ücret 3 ay içinde yapılacak herhangi bir eğitim için kullanılmak üzere saklı tutulur. Bu ödeme devredilemez. Bir başka tiryakinin eğitim ücreti için bu ödeme geçerli kılınamaz.3 Aylık süre dolmuşsa, ücret iadesi yapılmayacaktır ve tiryaki bu konuda hak talep edemeyecektir. Üye olurken alınan Referans ID ‘lerinin ( Kısaca Ref diyeceğiz ) Devri konusu bgdbgb.com a ilgili tiryaki tarafından devrini yapacağı kullanıcının rızası da alınarak gerçekleştirilebilir. Bunun için web sitemizden vereceği dilekçe metni yeterli olacaktır. Referansların taşınmasının sağlanmasının ardından üyeler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklardan bgdbgb.com sorumlu değildir. Ref transferini hatasız yapmış olmak bgdbgb.com un sorumluluğunda olup web sitemizde halihazırda Dünya’daki en gelişmiş sistem yer aldığından bu işlem birkaç saniyede yapılabilmektedir. Bgdbgb.com ’ un SBE dolayısıyla oluşmuş ve ödemeyi tiryakiler taahhüt ettiği gelir modelinin her hakkı saklı olup bgdbgb.com ‘a aittir. Kopyalanamaz, izinli veya izinsiz kullanılamaz. Tiryaki olmayıp katılmak isteyenler… İstisna Üye… Sadece KDV ödemesi yapar. Sisteme dahil olur ve getirdikleri tiryakiler sayesinde derhal gelir elde etmeye başlayabilirler. Bir istisna üyenin sigara içme konusunda yanlış bilgi verdiği veya sigaraya başladığı belirlenirse üyeliği derhal iptal edilir. Sigarayı bırakmak isterse yeniden başlangıç seviyesinden üye girişi olabilir ancak tiryaki devam etmek isterse asla üyeliği kabul edilmez. 18 Yaş altı tiryaki… Bu tiryakiler için gelecekte hukuki durum araştırıldıktan sonra karar verilecektir. Ebeveyn izni vs.
Bgdbgb.com Tüm Hakları Saklıdır.